Comunicat al Asociatiilor Copiilor Dislexici din Romania privind Lg.6/2016

Comunicat

În data de 15.01.2106 Preşedintele României, domnul Klaus Johannis, a semnat Decretul no.16/2015 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu prevederi legate de dislexie, disgrafie, discalculie.

Proiectul iniţiat în anul 2014 de către dl.deputat Marko Attila-Gabor şi un grup de alţi 20 de deputati, a fost asumat şi susţinut în Cameră de către dna deputat dr. Tamara Dorina Ciofu, care a facut numeroase demersuri pentru înţelegerea necesităţii de a se lua de urgenţă măsuri clare în privinţa depistării, reabilitării şi adaptării şcolare a elevilor şi studenţilor dislexici. 

După avizarea favorabilă a comisiilor desemnate, proiectul a fost adoptat în Camera Deputaţilor, fiind trimis ulterior Senatului, în calitate de cameră decizională.

La Senat, după avizarea favorabilă a mai multor comisii de specialitate ( Comisia pentru Egalitate de Şanse; Comisia pentru  Muncă, Familie şi Protecţie socială; Comisia pentru  Drepturile Omului,  Culte si Minorităţi) şi raportul favorabil  al comisiei sesizate în fond, Comisia  pentru Învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport,  a fost înscris pe ordinea de zi a plenului şi,  în data de 21 dec 2015, a fost votat cu 102 voturi pentru, 1 abţinere şi 0 voturi împotrivă.

La finalul votului, doamna senator prof. dr.Ecaterina Andronescu, Preşedinte  al Comisiei pentru Învăţământ din Senat şi un susţinător categoric al proiectului de lege, a mulţumit printr-un cuvânt extrem de emoţionant colegilor care au votat pentru prima datâ în România un act care să recunoască statutul specific al  persoanelor dislexice şi dreptul acestora la acces egal la educaţie, şi obligarea autorităţilor competente la  elaborarea unor metodologii care să permită traducerea în practică  a acestui drept fundamental.  

Ca urmare a votului din Senat, şi a promulgării de către Preşedintele României, proiectul de lege a devenit Legea no. 6 /18.01.2016, publicată în Monitorul Oficial 41/19.01.2016.

MO nr.41/19.01.2016 Legea nr.6/2016

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                  SENATUL

LEGE

pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

       Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. — Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 12, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

„(11) Educaţia persoanelor cu tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată prin metode psihopedagogice consacrate şi prin abordare adecvată, potrivit legii.

(12) Persoanele cu tulburări de învăţare sunt integrate în învăţământul de masă.”

  1. La titlul II capitolul II, după secţiunea a 12-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 121-a, cuprinzând articolele 471—477, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 121-a

învăţământ pentru persoanele cu tulburări de învăţare

Art. 471. — Pentru persoanele cu tulburări de învăţare se aplică în toate ciclurile de învăţământ preuniversitar curriculumul naţional.

Art. 472. — în învăţământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare şi pentru clasa I, se vor efectua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacităţii de învăţare în vederea depistării precoce a tulburărilor de învăţare, stabilirii eventualelor metode specifice de educaţie şi a asigurării terapiilor specifice. Pe parcursul ciclului de învăţământ primar se efectuează evaluări anuale.

Art. 473. — Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice elaborează, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, metodologia pentru asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare.

Art. 474. — Metodologia va cuprinde procedurile de evaluare pentru depistarea tulburărilor de învăţare, precum şi cadrul general de asigurare a cadrelor didactice cu pregătire adecvată şi a terapiilor specifice.

Art. 475. — Cu acordul prealabil al consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ şi la recomandarea specialistului, pentru fiecare caz în parte, elevii cu deficienţe de învăţare pot folosi materiale sau instrumente compensatorii, inclusiv tehnologie informatică, şi vor beneficia de evaluare adaptată pe parcursul semestrelor.

Art. 476. — La nivelul centrelor judeţene de resurse şi de asistenţă educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională se organizează compartimente de consiliere parentală pentru părinţii care au copii cu tulburări de învăţare, pentru a se asigura comunicarea şi colaborarea între şcoală, familie şi specialişti pentru diagnosticarea şi reabilitarea pe tot parcursul şcolarizării elevilor.

Art. 477. — în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic se vor introduce sesiuni de informare/cursuri de perfecţionare asupra problemelor legate de tulburările de învăţare, în vederea dobândirii de competenţe în identificarea acestora şi a capacităţii de aplicare a unor strategii didactice potrivite.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                                          PREŞEDINTELE SENATULUI

       VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA                             CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU TĂRICEANU

Bucureşti, 18 ianuarie 2016.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

în temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

Preşedintele României decretează:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

Bucureşti, 15 ianuarie 2016.

Nr. 16.

 

Conform legii, în termen de maximum 90 de zile vor fi elaborate normele metodologice de aplicare, ce vor permite punerea in practică a legii şi schimbarea statutului acestor persoane în şcoala românească de toate gradele.

Este pentru prima dată când dislexia, disgrafia, discalculia şi disortografia, definite de multă vreme deja în DSM 4, cât şi în noul DSM 5, ca tulburări specifice de învăţare, parte a unui profil cognitiv distinct, sunt recunoscute printr-o lege în România.

Pentru susţinerea şi fundamentarea acestei initiative legislative, precum şi a metodologiei care va trebui să fie dezvoltată în concordanţă cu aceasta, Asociaţiile pentru copii Dislexici din România ( Asociaţia Română pentru Copii Dislexici, Asociaţia Bucureşti pentru Copii Dislexici, Asociaţia Pro Dys Lex , Asociaţia Arad pentru Copii Dislexici, Asociaţia Oradea pentru Copii Dislexici, precum şi nucleele formate în alte oraşe  din ţară ca Timişoara, Suceava, Botoşani, Sibiu, Caransebeş, Constanţa, Târgovişte, Brăila, Craiova, Braşov, Bacău şi altele) , prin specialiştii cu care conlucrează strâns ( profesori universitari în domeniul pedagogiei şi psihopedagogiei, ştiinţelor cognitive, logopezi cu vastă experienţă, psihologi clinicieni, învăţători, profesori, medici pediatri, neuropsihiatri, neurologi), au intocmit o serie  de informări cu caracter tehnic, care să constituie o  bază ştiintifică de plecare în înţelegerea şi rezolvarea problemelor  legate de dificultăţile specifice de învăţare.


Tulburările specifice de învăţare (TSI- dislexia, disgrafia, discalculia, disortografia) reprezintă de zeci de ani o preocupare pentru toate autorităţile din sistemele de educaţie şi sanitare ale ţărilor care au ca principiu al succesului în societate abilităţile academice ce constituie baza formării pentru o profesie şi pentru viaţă în general.

Aceste tulburări specifice sunt de natură neurobiologică, profilul cognitiv al acestor persoane reprezintă o neurodiversitate ce creează dificultăţi în dezvoltarea capacităţii de a citi, a scrie, sau de a face calcule şi raţionamente matematice, în ciuda unui intelect normal ( şI chiar cu inteligenţă superioară).

Ele nu sunt o dizabilitate sau un handicap, întrucât nu afectează abilităţile funcţionale şi adaptative ale persoanei afectate, manifestându-se strict în aria abilităţilor academice menţionate. Copiii cu tulburări specifice de învăţare prezintă dificultăţi în a-şi însuşi abilităţile de scris-citit sau calcul matematic cu metodele de predare standard, având nevoie de o abordare didactică personalizată, în funcţie de tipul şi gradul tulburării, precum şi de metode de evaluare cu mijloace compensatorii şi măsuri dispensatorii.

Procentul celor ce se confruntă cu tulburări  specifice de învăţare variază între 5 şi 17-20% din totalul populaţiei la nivel global, în funcţie de specificul lingvistic şi de severitatea luată în calcul.
De mai bine de un secol, cercetările efectuate pe plan mondial au permis înţelegerea  ştiinţifică a cauzelor pentru care  persoanele afectate de TSI  întâmpină dificultăţi.

Există în toate sistemele educaţionale moderne progrese remarcabile în a identifica din timp, în perioada preşcolară, copiii expuşi riscului de a manifesta mai târziu tulburări specifice de învăţare şi a-i ajuta, prin intervenţii specifice, să compenseze dificultăţle şi să-şi poată pune în valoare punctele forte, cu care în general asemenea persoane sunt dăruite din plin.  Pe plan internaţional au fost create şi introduse, printr-o legislatie corespunzătoare, metode şi soluţii specifice de adaptare şcolară la nivel preuniversitar şi universitar, fără segregare, în cadrul şcolilor normale de toate gradele.

În Franța de exemplu există un sistem instituțional extrem de bine articulat, bazat pe colaborarea între Ministerul Educaţiei și cel al Sănătății (Planul Lang –Kouchner 2002/ plan de acţiune pentru tulburări specifice de învăţare) şi o legislație care are prevederi exprese legate de tulburările specifice de învățare. Acestea sunt definite clar, conform capitolului F81 din Lista tabelara ICD 10, elaborată de Organizatia Mondială a Sănătăţii – Troubles specifiques apprentissage TSA (  Specific learning difficulties SLD- Engl ; Disturbi specifici apprendimento DSA- It; Tulburări specifice de dezvoltare privind abilităţile şcolare –Ro)

Tot prin lege s-a stabilit  planul de acțiune global care cuprinde prevenția prin screening-uri obligatorii pentru depistarea precoce a riscului de TSA, reabilitarea, adaptarea şcolară şi evaluările periodice ulterioare, precum şi crearea unei rețele de echipe pluridisciplinare care evaluează tipul și gradul de complexitate a tulburării specifice și stabilește planul de reabilitare în timp ce  şcoala  stabileşte și urmăreşte modul în care planul educațional se adaptează nevoilor elevului sau studentului ținând cont de specificul profilului său cognitiv.
În Italia există Legea 170/8 oct.2010 ( Noi normative în materie de tulburări specifice de învăţare în mediul şcolar urmate de normele metodologice de aplicare ). Legea italiană se bazează pe aceeaşi clasificare din Lista Tabelară ICD 10 a OMS şi pe definirea acestor tulburări conform DSM 4 (şi ulterior 5 ) prin care sunt  stabilite criteriile de depistare şi  evaluare a tipului şi gradului de tulburare specifică de invatare. Normele metodologice de aplicare a acestei legi sunt un exemplu de abordare pedagogică pentru asigurarea succesului școlar al elevului/studentului DSA şi acoperă intreaga paletă educaţională atât în învăţământul preuniversitar cât şi în cel universitar, punând la dispoziţia şcolii informaţii despre  metodele didactice cele mai potrivite, iar elevului în cauză acordându-I dreptul de a beneficia de   mijloacele dispensative și instrumentele compensative prevăzute şi ele în mod expres de lege.                                                                                  

În Romania, dupa apariţia prezentei legi, şi a normelor metodologice de aplicare care să stabileasca  planurile de acţiune în materie de prevenţie, depistare şI adapatare şcolară, este nevoie urgentă de implicarea Ministerului Educației în programe de formare a personalului din învățământ la toate gradele, în cadrul universităților, dar și prin perfecţionări ale cadrelor existente în sistem, de programe de informare a tuturor persoanelor care se ocupă de creşterea acestor copii, de consiliere a lor precum şi a familiilor acestora.                                                    

Subliniem şi importanţa demografică a acestei probleme, intrucât, conform aprecierilor specialiştilor, România se incadrează cu siguranţă într-un procent mediu de circa 8% dintre persoanele şcolarizate, deci nu este o chestiune marginală.

Descoperirile ştiintifice se propagă astăzi cu o viteză uluitoare, iar părinţii sunt din ce in ce mai la curent cu cercetările şi măsurile luate în alte ţări şi nu mai pot accepta ca aceşti copii să nu beneficieze de tratamentul corespunzător în şcoală şi societate.

Legea adoptată cu largă majoritate în Senatul României arată responsabilitatea celor care au susţinut-o şi au adoptat-o şi reprezintă o măsură radicală de modernizare a învăţământului românesc, din această perspectivă, de acordare a unor şanse egale în privinţa dreptului fundamental la educaţie tuturor copiilor şi tinerilor ce fac parte din această categorie, dar şi de fructificare a punctelor forte cu care aceştia pot contribui la dezvoltarea societăţii.

 Asociaţiile pentru Copii Dislexici din România.

 

 

OCTOMBRIE – Luna actiunilor de constientizare asupra Dislexiei la nivel Mondial

OCTOMBRIE – LUNA ACTIUNILOR DE CONSTIENTIZARE ASUPRA DISLEXIEI LA NIVEL MONDIAL

     Dislexia este o dificultate specifica de invatare care desemneaza o afectare a modului in care creierul proceseaza limbajul scris si oral in ciuda unui intelect normal.
     Dislexia nu este o boala, este o conditie cu care te nasti, de multe ori cu radacini genetice.
     Dislexia nu este o dizabilitate sau un handicap, nu se datoreaza lipsei motivatiei de a invata.

Majoritatea dislexicilor au o inteligenta medie sau peste medie si muncesc din greu pentru a-si depasi problemele si a obtine succesul scolar.
La nivel mondial se estimeaza ca dislexia poate afecta intre 5-20% din populatie.

     Dislexia, impreuna cu toate celelalte tipuri de dificultati specifice de invatare (disgrafie, disortografie, discalculie ) reprezinta o provocare continua pentru milioane de copii ai tarilor europene. Situatia este similara in toate tarile lumii in care abilitatile academice sunt un factor cultural determinant in evolutia sociala si profesionala a individului.

     In multe tari luna octombrie este dedicata intensificarii actiunilor de constientizare asupra dislexiei, fiind proclamate zile speciale si chiar saptamani de manifestari in fiecare tara.

     EDA – European Dyslexia Association a programat Dyslexia Awareness Week intre 5-11 octombrie 2015, declarand ziua de joi din cadrul acestei saptamani ca “World Dyslexia Awareness Day”. In aceeasi perioada, 5-11 octombrie, Dyslexia Awareness Week a fost programata si in Anglia, Tara Galilor si Irlanda de Nord; la fel in Italia “Settimana europea della dislessia” si in Germania “Europäische Woche der Legasthenie”.

In Australia s-a desfasurat “Dyslexia Empowerment Week” (DEW) intre 18-24 octombrie.

In Franta 10 octombrie (10.10) este declarata “La journee nationale des Dys” .

In Canada luna octombrie este luna tulburarilor de invatare “Mois de la sensibilisation aux troubles d’apprentissage”.

Recent Senatul American, la propunerea senatorilor Bill Cassidy si Barbara Mikulski a adoptat cu unanimitate de voturi o Rezolutie (nr.275/2015) prin care se declara luna octombrie ca “National Dyslexia Awareness Month” .

In Rezolutia Senatului se mentioneaza printre altele ca :

“Intrucat un individ cu Dislexie poate avea slabiciuni in decodificare si fluenta lecturii dar si puncte forte in functiile cognitive de nivel inalt, cum ar fi rationamentele, gandirea critica, formarea de concepte sau rezolvarea de probleme…
Intrucat s-au facut progrese uriase in intelegerea dislexiei pe baze stiintifice, inclusiv bazele epidemiologice, cognitive si neurobiologice… 
Intrucat diagnosticarea timpurie a dislexiei este esentiala pentru ca indivizii cu Dislexie sa beneficieze de interventie tintita, bazata pe evidente …si de adaptarile necesare pentru a li se asigura succesul scolar si in viata:
Din aceste motive prin prezenta rezolutie Senatul 
(1) cere Congresului, scolilor, si agentiilor educationale statale si locale recunoasterea faptului ca dislexia are implicatii educationale semnificative carora trebuie sa le faca fata si 
(2) desemneaza Octombrie 2015 “ Luna nationala de constientizare asupra dislexiei “

In Romania asociatiile care reprezinta societatea civila in demersurile privind recunoasterea de catre guvernanti, factori generatori de politici sociale si educationale, a existentei dislexiei, spera ca exemplul altor tari sa constituie o provocare pentru a imbunatati legislatia si aplicare acesteia in practica.
Impreuna aceste asociatii colaboreaza pentru popularizarea si constientizarea existentei reale in Romania a fenomenului tulburarilor specifice de invatare si a cunostintelor legate de acesta, popularizarea si implementarea metodelor adecvate de abordare a copiilor dislexici, asigurarea drepturilor si formelor de educatie a acestora, similare celor din tarile europene si SUA, acordarea de sprijin copiilor si familiilor acestora, informarea si formarea cadrelor didactice, asigurarea sanselor egale pentru copiii dislexici in invatamant si in societate.

ARCD – Asociatia Romana Pentru Copii Dislexici
     Presedinte Bartok Eva
ABCD –Asociatia Bucuresti pentru Copii Dislexici
     Presedinte Angela Ioan
AArCD – Asociatia Arad pentru Copii Dislexici
     Presedinte Mihai Ulici-Zaha
Grupul de initiativa pentru copii dislexici din Oradea- Ioana Pal